KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ( KVKK) AYDINLATMA METNİ

Biz, Dönüştür Gitsin  olarak; takipçilermiz, müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Dönüştür Gitsin ile ilişkili şahısların  tarafımızda  bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  10.maddesinde düzenlenen hükümler başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Dönüştür Gitsin ile müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz www.donusturgitsin.com İnternet sitesinde doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla elde edilmektedr.

Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verileriniz kişisel veri envanterine kaydedilmektedir.

Ad ve Soyad

E-posta adresi

Telefon numarası

Mesajınız

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.

Sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak,

İsteklerinize daha hızlı cevap verebilmek

Sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek  daha iyi hizmet vermek

Farklı kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak,

Verilerin analiz ederek sosyal medya ağları ve internet sitemizdeki hizmetleri geliştirilmek

Sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek,

Sosyal medya ağlarımız, ve/veya ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek,

İstekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek

ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama, denetim vb. yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Dönüştür Gitsin veya Dönüştür Gitsin  adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, iletişim formları, üyelik formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, bültenler gibi araçlar üzerinden, Dönüştür Gitsin ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde  (  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamı ) kalmak kaydı ile,

 • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak elektronik posta üzerinden veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

 • Talep ettiğiniz konunun açık ve anlaşılır olması,
 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması
 • veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi,
 • Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Aşağıda bilgilerini pasylaştığımız Dönüştür Gitsin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi , ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusu Unvan: DÖNÜŞTÜR GİTSİN ONLİNE PLATFORMU

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: donusturgitsin@gmail.com

Teşekkürler

Dönüştür Gitsin

Başvuru Formu

KVKK formunu doldurup donusturgitsin@gmail.com adresine iletmeniz gerekmektedir. Formu indirmek için tıklayın.

Bülten Aboneliği

Bizden haberdar olmak için lütfen kayıt olun

  dev
  error: Content is protected !!